Регистар за Испуштање и Пренос на Загадувачи РИПЗ
Pollutant Release and Transfer Register PRTR
Regjistri i Shkarkimeve dhe Transferimit të Ndotësve RSHTN
Mакедонски информативен центар за животна средина
Macedonian Environmental Information Center MEIC
Qendra informative e Maqedonisë për mjedisin jetësor

Downloads

National legislation

Date
Document name
МК
AL
EN
15 ное 2016
Правилник за методологијата за инвентаризација и утврдување на нивото на емисии на загадувачките супстанции во атмосферата во тони годишно за сите видови дејности, како и други податоци за доставување на програмата за мониторинг на воздухот на Европа (ЕМЕП)
 
 
15 ное 2016
Закон за животна средина
 
20 окт 2016
Правилник за формата, содржината, методологијата и начинот на водење на Регистарот на испуштање и пренесување на загадувачи
 
 

International legislation

Date
Document name
МК
AL
EN
29 ное 2016
Одлука 2000/479/EC на Европската комисија за спроведување на Европски регистар за емисија на загадувачки материи (EPER) во согласност со член 15 од Директивата на Советот 96/61/EС кој а се однесува на интегрирано спречување и пренос на загадувачи
 
 
29 ное 2016
Директивата 2008/1/ЕС на Европскиот Парламент и на Советот од 15 јануари 2008 година која се однесува на итегрирано спречување и контрола на загадувањето
 
 
29 ное 2016
Регулатива 166/2006 на Европскиот Парламент и на Советот од 18 Јануари 2006 која се однесува на воспоставување на Европски Регистар на испуштање на загадувачи
 
 
29 ное 2016
Конвенција за пристап до информации, учество на јавноста во одлучувањето и пристап до правда за прашања поврзани со животна средина - Архуска Конвенција
 
29 ное 2016
Директива на Советот од 24 септември 1996 за интегрирано спречување и контрола на загадувањето 96/61/EC
 
3 ное 2016
Протоколот за Регистри на загадувачи и пренос на загадувачки материи
 
 

Rulebooks and manuals

Date
Document name
МК
AL
EN
29 ное 2016
Упатство за имплементација на Европскиот Регистар на испуштање и пренос на загадувачи (Е-ПРТР)
 
 
29 ное 2016
Кусо упатство за изветување според Протоколот за Регистри на загадувачи и пренос на згадувачки материи за инсталациите
 
 
29 ное 2016
Корисничко упатство за електронско известување преку РИПЗ - online
 
9 ное 2016
Упатство за имплементација на Регистри на загадувачи и пренос на загадувачки материи
 
7 ное 2016
Nomenclature of Statistical Territorial Units (NUTS) of Republic of Macedonia
 
 
7 ное 2016
Прирачник со упатства за владите
 
 

Reports

Date
Document name
МК
AL
EN
29 ное 2016
Извештај за имплементација на Протоклот на Регистри на испуштање и пренос на загадувачи, 2013 година
 
 

Publications

Date
Document name
МК
AL
EN
17 окт 2017
Моќта е во твоите раце - Водич за граѓаните и граѓанските организации за Протоколот на Регистри на испуштање и пренос на загадувачи
 
 
29 ное 2016
Статус на имплементација на Протоколот на регистри на испуштање и пренос на загадувачи во Македонија
 
 
29 ное 2016
Студија за Протоколот за регистри на испуштање и пренос на загадувачи во Република Македонија
 
9 ное 2016
Стратегија за спроведување на Протоколот на Регистри на испуштање и пренос на загадувачи во Република Македонија