Регистар за Испуштање и Пренос на Загадувачи РИПЗ
Pollutant Release and Transfer Register PRTR
Regjistri i Shkarkimeve dhe Transferimit të Ndotësve RSHTN
Mакедонски информативен центар за животна средина
Macedonian Environmental Information Center MEIC
Qendra informative e Maqedonisë për mjedisin jetësor

Разните апекти во имплеметацијата на РИПЗ Протоколот на УНЕЦЕ И ЕУ регулативата за РИПЗ, 17-19.2018, Холидеј Ин, Скопје, Македонија

Во периодот од 17-19.12.2018 во Холидеј Ин, Скопје се одржа регионаланта работилница на тема „Разните апекти во имплеметацијата на РИПЗ Протоколот на УНЕЦЕ И ЕУ регулативата за РИПЗ„. Работилницата е организирана во рамките на проектот „Зајакнување на капацитетите за развој на националните регистри за загадувачи и трансфер на загадувачки материи (PRTR) и поддршка на спроведувањето на SAICM во две земји со економии во транзиција, Република Молдавија и Република Македонија”, финансиран од SAICM Секретаријатот

Целта на работилницата е зајакнување на капацитетите, размена на искуства како и давање на насоки и совети во ажурирањето и имплементацијата на принципите и одредбите на Протоколот, со посебен акцент на потребата од обезбедување на пристапот на јавноста до информациите и податоци поврзани со загадувањето на животната, учество на јавноста во одлучувањето во областа на животната средина и обезбедување на пристап до правда во работи поврзани со животната средина.

На работилницата присустуваа претставници од Србија, Албанија, Косово и Молдавија кои го презентираа статусот на спроведување на РИПЗ во матичните земји.

На првиот ден претставници од Македонски информативен центар за животна средина го образложија статусот на спроведување на РИПЗ протоколот во Македонија, алатката за прибирање на податоци, РИПЗ порталот и резултатите од реализираните активности во рамките на гореспоментатиот проект. На настанот присустуваше и невладин сектор кој имаше презентација за врската и знаењата на невладиниот сектор за РИПЗ.

На третиот ден од работилницата се организраше посета на Цеметара „Усје„ на која беше презентирана лабораторијата, начинот на мониторинг, подготовка и прикажување на извештаи од испуштањата.

Објавено на 09/01/2019