Регистар за Испуштање и Пренос на Загадувачи РИПЗ
Pollutant Release and Transfer Register PRTR
Regjistri i Shkarkimeve dhe Transferimit të Ndotësve RSHTN
Mакедонски информативен центар за животна средина
Macedonian Environmental Information Center MEIC
Qendra informative e Maqedonisë për mjedisin jetësor

Учество на седмиот состанок на Комитетот на усогласување под Протоколот на Регистри на испуштање и пренос на загадувачи (РИПЗ), 1-2.04.2019, Женева, Швајцарија

Во период од 1-2.04.2019 година во Женева, Швајцарија, се одржа седмиот состанок на Комитетот на усогласување под Протоколот на Регистри на испуштање и пренос на загадувачи (РИПЗ) во организација на UNECE – Секретаријатот за Протоколот на РИПЗ.

Состанокот започна со тоа што новите членови беа повикани да потпишат декларација дека совесно и одговорно ќе ги исполнуваат обврските на комитетот, меѓу ново избраните членови беше и претставникот од Министерство за животна средина и просторно планирање, Аземине Шакири - Советник за водење и одржување на Регистри на загадувачи и пренос на загадувачки материи. После тоа следеше избор на претседател и заменик претседател на комитетот.

Во согласност со мандатот на Комитетот според став 14 (б) од анексот на одлуката I / 2 на состанокот на страните (ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1) за да ги испита прашањата за усогласеност кои не беа наведени во став 13 од одлуката, Комитетот го разгледуваше прашањето и се согласи на прелиминарна основа дека горенаведеното прашање може да доведе до потенцијална неусогласеност од страна на засегнатите страни и се согласи да продолжи со разгледување со цел да ги комплетира своите нацрт наоди и да даде соодветни препораки.

На дневен ред беше и разгледувањето на подготвениот ревидиран нацрт текст на Протоколот,  подготвен од страна на секретаријатот врз основа на коментарите добиени од неодамнешните консултации со Бирото, заинтересираните земји и организации при што Комитетот предложи голем број текстуални измени, коментари и препораки.

Објавено на 12/04/2019