Регистар за Испуштање и Пренос на Загадувачи РИПЗ
Pollutant Release and Transfer Register PRTR
Regjistri i Shkarkimeve dhe Transferimit të Ndotësve RSHTN
Mакедонски информативен центар за животна средина
Macedonian Environmental Information Center MEIC
Qendra informative e Maqedonisë për mjedisin jetësor

Седми состанок на работната група на страните потписнички на РИПЗ Протоколот, 27-30.11.2019 година во Женева, Швајцарија

Во периодот од 27-30.11.2019 година во Женева, Швајцарија во организација на Економската комисија за Европа во рамките на Обединетите Нации (UNECE). се одржа 7-иот состанок на работната група  на страните потписнички на РИПЗ Протоколот.

На состанокот учествуваа националните контакт лица од земјите потписнички на Протоколот.

 Согласно дневниот ред се работеше два работни дена, на кои се дискутираше и презентираа прогресот постигнат во имплематција на РИПЗ Проотоколот. Од страна на секретаријатот беше известена работната група за постигнатиот успех  и план програмот за 2018-2020 со точно дефинирани активности и временска рамка за нивна реализација. Воедно се разви успешна дискусија за предизвиците и потешкотиите со кое се среќаваат Страните на Протоколот во процесот на имплематација и се одлучи да се најдат механизми за отстранување на истите.

На состанокот исто така се договорија првичните активности за реализација на четвртата сесија на Состанокот на Страните на Проколот.

Објавено на 20/12/2019